A N U N T U R I

În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTĂ

Autoritatea contractantă: INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BACĂU;

Adresa poştală: strada Mărăşeşti nr. 2, Mun.Bacău, Jud.Bacău, Cod 600017;

Contact: Serviciul Financiar, Contabilitate şi Administrativ în atenţia: Compartiment salarizare şi achiziţii publice, email: achizitiipublice@prefecturabacau.ro, fax: 0234.545.601/, tel.: 0234.541.016 /;

Autoritatea contractantă intenţionează să atribuie prin achiziţie directă în conformitate cu prevederile art. 7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, urmatoarele servicii:

Prestări servicii de renovare, lucrări de Finisare şi servicii decoraţiuni interioare, constând în cu raţare, tencuială, gletuire, igienizare cu var lavabil, vopseli tâmplarie.

Dimensiunile încăperii sunt: lungime – 9,5m; latime – 6,26 m; inaltime – 4,5m

COD CPV: 90900000-6 Servicii de curăţenie si igienizare;

Valoarea totală estimată a serviciilor este de 4.000 lei, fără TVA,

Finanţarea contractului de servicii se va realiza din bugetul propriu.

Condiţii contractuale: în ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor care nu trebuie să fie mai mare de 14 de zile de la data transmiterii comenzii, emisă de către autoritatea contractantă. Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecţiunilor a serviciilor prestate în perioada de garanţie, sunt în sarcina prestatorului.

Condiţii de participare: – Prezentarea propunerii financiare: preţul va fi exprimat în lei , fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciului care face obiectul prezentei achiziţii. Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toata perioada derulării contractului.

Pentru ca oferta să fie considerată admisă trebuie să îndeplinească toate cerinţele obligatorii prevăzute în prezentul anunţ. Serviciile prestate vor îndeplini

condiţiile de calitate şi caracteristicile tehnice obligatorii în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

Criterii adjudecare: Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezentul anunţ şi care are preţul cel mai scăzut în lei, fără TVA.

Oferta va fi SEMNATĂ ŞI STAMPILATĂ.

Termen limită de primire oferte: 06.03.2017, ora 16.00.

Informaţii suplimentare: Oferta se va transmite până la data de 06.03.2017, ora 16.00 (inclusiv), prin fax la nr. 0234.545.601, prin e-mail la adresa: achizitiipublice@prefecturabacau.ro. prin depunere la poştă sau direct depusă la Registratura – sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, Mărăşeşti nr. 2, Mun.Bacău, Jud.Bacău, Cod 600017. Ofertele care se vor transmite prin mijloace electronice (e-mail) trebuie să respecte prevederile art.60 alin. 4 din H.G. nr.394/2016, referitoare la semnătură electronică, respectiv „documentele prevăzute la alin. (1) vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.” Oferta trimisă nesemnată electronic, transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 06.03.2017, nu va fi luată în considerare. în cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic.

De asemenea pe plicul exterior se va menţiona „în atenţia: Compartimentului salarizare şi achiziţii publice, denumirea obiectului achiziţiei şi inscripţia: „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 06.03.2017”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Instituţia Prefectului – judeţul Bacău nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Valabilitate: Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin 30 zile de la data transmiterii ei.

Pentru detalii apelaţi la telefon: 0234.541.016- compartiment salarizare, achiziţii publice, persoană de contact: Rusu Cristian.

Nu se admit oferte alternative.

Limba de redactare a ofertei: limba română

 

SOLICITARE   DE   OFERTĂ

 

          Autoritatea contractantă: INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BACĂU;

          Adresa poştală: strada Mărăşeşti nr. 2, Mun.Bacău, Jud.Bacău, Cod 600017;

          Contact: Serviciul Financiar, Contabilitate și Administrativ, email: botezatu.nicu@prefecturabacau.ro, fax: 0234 / 542140 , tel.: 0234/534224;

          Autoritatea contractantă intenționează să atribuie prin achiziție directă în conformitate cu prevederile art. 7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, urmatoarele servicii:

 COD CPV:   50112100-4 – Servicii de reparare a automobilelor;

                        50112200-5 – Servicii de întreţinere a automobilelor.

Prestări servicii reparații și întreținere auto – 9 autoturisme, respectiv:

  • Inspecție tehnică periodică
  • Revizie tehnică periodică
  • Reparații neprevăzute datorită uzurii normale (mecanică, tinichigerie, vopsitorie, direcție, instalație eléctrica, etc)

Datele tehnice ale autoturismelor sunt prevăzute în anexa .

Locul prestarii serviciilor: în unităţile de service ale ofertantilor, autorizate RAR, din municipiul Bacău sau din localităţile limitrofe, Judeţul Bacău.

Valoarea totală estimată a serviciilor este de 15.000 lei,  fără TVA. Finanţarea contractului de servicii se va realiza din bugetul propriu.

Condiții de participare: – Se solicita preţul  pe oră de manoperă pentru fiecare categorie de autoturism conform anexei.

Atribuirea serviciilor se va face, pe baza criteriului : pretul cel mai scazut .

Prezentarea propunerii financiare: preţul va fi exprimat în lei / ora, fără TVA, și va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciului care face obiectul prezentei achiziţii.

Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale va ramâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toata perioada derulării achiziției.

Prestarea serviciilor se va face pe baza de solicitare scrisă emisă de autoritatea contractanta, care constituie comanda fermă.

In cazul pieselor de schimb, ulei, accesorii, ofertantul va prezenta autorității contractante un deviz cu prețurile acestora, inainte de le folosi. În măsura in care prețurile ofertate sunt acceptate de autoritatea contractantă și se incadrează în prețurile pieței, se va emite comanda către ofertant, in caz contrar, acestea vor fi achiziționate separat de catre autoritatea contractanta și predate ofertantului, urmând a fi facturată numai manopera.

În cazul survenirii unor defecțiuni a pieselor de schimb sau ale accesoriilor achiziționate de la ofertant (în perioada garanției), acesta va fi obligat să le repare pe cheltuiala sa în maxim 48 ore de la sesizare, iar în situația în care reparația durează mai mult ofertantul se obligă să înlocuiască accesoriile produselor cu unele identice (caracteristici tehnice) pe toată durata necesară efectuării reparațiilor.

Condiții de prezentare a ofertei: În ofertă se va preciza termenele de prestare a serviciilor care nu trebuie să fie mai mare de 3 de zile de la data transmiterii comenzii, emisă de către autoritatea contractantă. Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecţiunilor a serviciilor prestate în perioada de garanţie, sunt în sarcina prestatorului.

Pentru ca oferta să fie considerată admisă trebuie să îndeplinească toate cerințele obligatorii prevăzute în prezentul anunţ. Serviciile prestate vor  îndeplini  condiţiile de calitate şi caracteristicile tehnice obligatorii în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

Oferta va fi SEMNATĂ ȘI STAMPILATĂ.

Termen limită de primire oferte:  12.09.2016, ora 16:00.

Informaţii suplimentare: Oferta se va transmite până la data de 12.09.2016, ora 16:00 (inclusiv), prin fax la nr. 0234/542140, prin e-mail la adresa: botezatu.nicu@prefecturabacau.ro, prin depunere la poştă sau direct depusă la Registratura – sediul Instituției Prefectului – județul Bacău, Mărăşeşti nr. 2, Mun.Bacău, Jud.Bacău, Cod 600017.  Ofertele care se vor transmite prin mijloace electronice (e-mail) trebuie să respecte prevederile art.60 alin. 4 din H.G. nr.394/2016, referitoare la semnatura electronică, respectiv ”documentele prevăzute la alin. (1) vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.”

Oferta trimisă nesemnată electronic, transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 12.09.2016, ora 16.00, nu va fi luată în considerare.  În cazul în care oferta se depune direct sau prin poștă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat și marcat cu denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic.

De asemenea pe plicul exterior se va menționa „În atenția: Compartimentului salarizare şi achiziţii publice, denumirea obiectului achizitiei şi inscripţia: ”A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 12.09.2016”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Instituţia Prefectului – judeţul Bacău nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Valabilitate: Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin 30 zile de la data transmiterii ei.

Pentru detalii apelaţi la telefon: 0234/534224

Persoană de contact: Botezatu Nicu Constantin, Chiriac Robert Ionuţ.

Nu se admit oferte alternative.

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Situaţie centralizatoare parc auto: 17630-solicitare-oferta_Page_4