Buletin informativ (Legea 544/2001)

Instituţia Prefectului – judeţul Bacău a implementat în perioada aprilie 2010 – mai 2011 proiectul „Mecanisme integrate de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice în cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău”. Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

Liberul acces la informaţiile de interes public este garantat de Instituţia Prefectului – judeţul Bacău. Pentru a facilita redactarea solicitării privind informaţiile de interes public gestionate de Instituţia Prefectului – judeţul Bacău vă rugăm să completaţi următoarele formularele tipizate: cerere informaţii de interes public, reclamaţie administrativă (1), reclamaţie administrativă (2).

Informaţii de interes public comunicate din oficiu:

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:

În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute de lege. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.