Concursuri

 • Proces Verbal // pdf // de afişare a rezultatelor interviului organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul serviciului ,,Juridic” compartimentul ”Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă”
 • Proces Verbal  // PDF // de afişare a rezultatelor probei scrise a concursului organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul serviciului ,,Juridic” compartimentul ,,Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă”
 • Instituţia Prefectului jud. Bacău, cu sediul în mun. Bacău, str. Mărăşeşti nr. 2, organizează concurs în data de 20.02.2018 ora 1000– proba scrisă şi în data de 22.02.2018,  ora 1000 – interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, grad profesional principal în cadrul serviciului „JURIDIC” – compartimentul „Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă”.
  1. Anunt – pdf
  2. Bibliografie – pdf
  3. Formularde inscriere – doc
 • Proces Verbal de afisare a selectiei dosarelor

Anunt publicat azi, 22 ianuarie 2018


Instituţia Prefectului – judeţul Bacău, cu sediul în Bacău, Str. Mărăşeşti nr. 2, organizează concurs de recrutare în data de 18 septembrie 2017, ora 10.00 (proba scrisă) şi în data de 20 septembrie 2017, ora 11.00 (interviul), pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului “Audit intern”.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime necesară ocupării postului – minim 5 ani în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se depun, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, la Instituţia Prefectului – judeţul Bacău (camera 13).

Relaţii suplimentare privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului se pot obţine la sediul Instituţiei  Prefectului – judeţul Bacău  (camera 13), telefon 0234534224 int.29025 sau pe pagina de internet a instituţiei   www.prefecturabacau.ro sectiunea informatii de interes public / concursuri.

BIBLIOGRAFIE pentru organizarea concursului de recrutare de auditor, grad profesional principal

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 340/2004, republicată, privind prefectul și instituția prefectului;
 4. Hotărârea Guvernului României nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordonanța Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 8. Ordinul M.F.P nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 9. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

10. Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată și actualizată;

 1. Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public;
 2. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;

13.Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și actualizată;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013, norme generale privind exercitarea activității de audit public intern;
 3. OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

17. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;

18. Ordin nr. 400 / 2015  pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.

publicat azi 26.07.2017


Instituţia Prefectului BACĂU, cu sediul în Bacău, Str. Mărăşeşti nr.2, organizează concurs în data de 18.09.2017  ora 1000– proba scrisă şi în data de 20.09.2017, ora 1100 – interviul, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie:

 1. CONSILIER JURIDIC, grad profesional PRINCIPAL în cadrul serviciului „JURIDIC” – compartiment „Aplicarea legilor cu caracter reparatoriu şi reprezentare în instanţă”;
 2. EXPERT, grad profesional PRINCIPAL în cadrul serviciului „Financiar, Contabilitate şi Administrativ” – compartiment „Financiar Contabilitate”
 3. CONSILIER, grad profesional PRINCIPAL în cadrul serviciului „Comunicare şi Situaţii de urgenţă” – compartiment „Secretariat, Arhivă, Relaţii cu publicul”
 4. EXPERT, grad profesional SUPERIOR în cadrul serviciului „Strategii şi Programe” – compartiment „Dezvoltare economică, Conducerea serviciilor publice deconcentrate şi Relaţia cu autorităţile publice locale”

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54, din Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare.

 Condiţii specifice de participare:

 1. Pentru CONSILIER JURIDIC, grad profesional PRINCIPAL
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • vechime necesară ocupării postului – minim  5 ani în specialitatea studiilor.
 1. Pentru EXPERT, grad profesional PRINCIPAL
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

– vechime necesară ocupării postului – minim  5 ani în specialitatea studiilor.

 1. Pentru CONSILIER, grad profesional PRINCIPAL
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime necesară ocupării postului –  minim  5 ani în specialitatea studiilor.

 1. Pentru EXPERT, grad profesional SUPERIOR
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime necesară ocupării postului –  minim  9 ani în specialitatea studiilor.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 49 din H.G. 611/2008 şi se  depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, la secretariatul Comisiei de concurs ( camera 13 ) Instituţia Prefectului – Judeţul BACĂU.

Relaţii suplimentare, privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului se pot obţine la sediul Instituţiei  Prefectului – Judeţul BACĂU  (camera 13), telefon 0234/534224 int. 29025.

BIBLIOGRAFIE*:

Pt funcţia publica de execuţie de Consilier juridic, grad profesional principal, clasa I, existent în cadrul Serviciului “Juridic”,

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 18/1991-Legea fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 165/2013 privind măsurile de finalizare a procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Hotărârea Guvernului nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Hotărârea Guvernului nr.401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;
 14. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil – art. 535 – art. 666;
 16. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă – Titlul III – Competenţa instanţelor judecătoreşti.

* Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

II BIBLIOGRAFIE *:

pt funcţia publică de execuţie de expert, grad profesional principal, clasa i, existent în cadrul serviciului “financiar contabilitate si administrativ”, compartiment  „financiar-contabilitate”,

 1. 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007;

3. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004<LLNK 12004   340 10 201   0 18>privindprefectulşiinstituţiaprefectului, modificată şi completată;

5. Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea 82/1991 a contabilităţii, republicată 4, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 41/2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

8. OMFP 1917/2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

9. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

10. Ordinul nr. 529/2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice                          nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;

11. Ordinul nr. 1792/2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare.

12. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

* Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 • BIBLIOGRAFIE*:

Pt functia publica de execuţie funcţiei publice de consilier, grad profesional principal, clasa I, existent în cadrul Serviciului “Comunicare şi situaţii de urgenţă”, Compartiment „Secretariat, arhivă, relații cu publicul”.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 2. Constituţia României revizuită în anul 2003;
 3. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şiinstituţia prefectului, republicată;
 4. Legea 544/2011 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. G. 478/2016 modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002;
 6. G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şiinstituţia prefectului;
 7. G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată ulterior;
 8. G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul.
 9. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 10. Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Hotărârea nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare şifuncţionare a comisiilor de disciplină,cu modificările și completările ulterioare;
 12. Hotărârea nr. 833 din 25 iulie 2007 privind normele de organizare şifuncţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor collective, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Hotărărea nr. 432 din 23 martie 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
 14. Hotărârea nr. 1.491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionareaşi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Ordonanţă de urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare.
 16. Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 privind Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

* Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

IV BIBLIOGRAFIE*:

Pt functia publica de executie  de expert, grad profesional superior, clasa I, existent în cadrul Serviciului “Strategii și Programe”, Compartiment „Dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate și relația cu autoritățile publice locale”,

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici,republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3.Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completărileulterioare.

 1. H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Ordonanta nr. 27/2002,  cu modificarile si completarile ulterioare privind

reglementarea activitatii de solutionare a petiiilor

7. H.G.nr. 909 din 15 octombrie 2014privindaprobareaStrategieipentruconsolidareaadministraţieipublice 2014-2020 şiconstituireaComitetuluinaţionalpentrucoordonareaimplementăriiStrategieipentruconsolidareaadministraţieipublice 2014-2020

 1. Program Guvernare 2017-2020

9.Ordin 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea nr. 833 din 25 iulie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea nr. 432 din 23 martie 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

* Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările ulterioare.,

publicat azi 26.07.2017


=== A N U N Ţ ===

Instituţia Prefectului BACĂU, cu sediul în Bacău, Str. Mărăşeşti nr.2, organizează concurs în data de 09.08.2017  ora 1000– proba scrisă şi în data de 11.08.2017, ora 1000 – interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional asistent în cadrul Serviciului „JURIDIC” – Compartiment „Verificarea legalităţii actelor, Contencios administrativ şi Aplicarea actelor normative”.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54, din Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare

Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului- minim 1 an.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 49 din H.G. 611/2008 şi se  depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, la secretariatul Comisiei de concurs ( camera 13 ) Instituţia Prefectului – Judeţul BACĂU.

Relaţii suplimentare, privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului se pot obţine la sediul Instituţiei  Prefectului – Judeţul BACĂU  (camera 13), telefon 0234/534224 int. 29025.

 Bibliografie:

 1. Constituția României, revizuită;
 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 460 / 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările si completările ulterioare, – Cartea I, Titlul IV şi Cartea II, Titlul I;
 9. Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordonanţa Guvernului nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;
 11. Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;
 12. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa în administraţia publică, republicată;
 13. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Articolele 535, 536…… 666 din  Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă – Titlul III – Competenţa instanţelor judecătoreşti.

* Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

publicat azi 10.07.2017


=== A N U N Ț ===

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a următoarelor posturi vacante:

– ofiţer specialist I (informatică)la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple ale judeţului Bacău,
– ofiţer specialist I (informatică)la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple ale judeţului Braşov,
– ofiţer principal II (informatică)la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple ale judeţului Hunedoara,
– ofiţer specialist I (informatică)la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple ale judeţului Iaşi.

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ( click pentru vizualizare )

Documente necesare înscrierii la concurs ( Cerere_participare, Declaraţie cunoaştere condiţii recrutare, Model CV )

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Instituţia Prefectului – judeţul Bacău, cu sediul în Bacău, Str. Mărăşeşti nr.2, organizează concurs de recrutare în data de 18 aprilie 2017, ora 10.00 (proba scrisă) şi în data de 20 aprilie 2017, ora 11.00 (interviul), pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de expert, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului “Financiar, Contabilitate şi Administrativ”, Compartiment „Financiar-contabilitate”.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime necesară ocupării postului – minim 5 ani în specialitatea studiilor.

Bibliografie:

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007;
 3. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, modificată şi completată;
 5. Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea 82/1991 a contabilităţii, republicată 4, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordonanţa de Urgenţă nr. 41/2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 8. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
 11. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituţiei  Prefectului – judeţul Bacău  (camera 13), telefon 0234534224 int.29025.

Afișat astăzi 15.03.2017, ora 08.00


A N U N Ţ

Instituţia Prefectului BACĂU, cu sediul în Bacău, Str. Mărăşeşti nr.2, organizează concurs în data de 07.03.2017  ora 1000– proba scrisă şi în data de 09.03.2017, ora 1000 – interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacante de consilier, grad profesional asistent în cadrul Serviciului „Strategii şi Programe” – Compartiment “Dezvoltare economică, Conducerea serviciilor publice deconcentrate şi Relaţia cu autorităţile publice locale”.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:  minim 1 an;Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, la secretariatul Comisiei de concurs (camera 13) Instituţia Prefectului – Judeţul BACĂU.

Relaţii suplimentare, privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului se pot obţine la sediul Instituţiei  Prefectului – Judeţul BACĂU  (camera 13), telefon 0234/534224 int. 29025.

Publicat azi 02.02.2017


A N U N Ţ

Instituţia Prefectului BACĂU, cu sediul în Bacău, Str. Mărăşeşti nr. 2, organizează concurs în data de 24.02.2017  ora 1000 – proba scrisă şi în data de 27.02.2017, ora 1000 – interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacante de Expert, grad profesional superior în cadrul Serviciului „Strategii şi Programe” – Compartiment “Dezvoltare economică, Conducerea serviciilor publice deconcentrate şi Relaţia cu autorităţile publice locale”.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea        nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani;

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, la secretariatul Comisiei de concurs (camera 13) Instituţia Prefectului – Judeţul BACĂU.

Relaţii suplimentare, privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului se pot obţine la sediul Instituţiei  Prefectului – Judeţul BACĂU  (camera 13), telefon 0234/534224 int. 29025.

Publicat azi 23.01.2017

===  BIBLIOGRAFIE ===


A N U N Ţ

Instituţia Prefectului BACĂU, cu sediul în Bacău, Str. Mărăşeşti nr.2, organizează concurs în data de 25.01.2017  ora 1000– proba scrisă şi în data de 27.01.2017, ora 1000 – interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului „Comunicare şi Situaţii de urgenţă” – Compartiment „Secretariat, Arhivă, Relaţii cu publicul”.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea       nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, comunicare şi relaţii publice;

–   vechime necesară ocupării postului- minim  5 ani în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 13 ianuarie 2017, la secretariatul Comisiei de concurs ( camera 13 ) Instituţia Prefectului – Judeţul BACĂU.

Relaţii suplimentare, privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului se pot obţine la sediul Instituţiei  Prefectului – Judeţul BACĂU  ( camera 13 ), telefon 0234/534224 int.29025.