Concursuri

ANUNŢ

Instituţia Prefectului – judeţul Bacău, cu sediul în Bacău, Str. Mărăşeşti nr.2, organizează concurs de recrutare în data de 18 aprilie 2017, ora 10.00 (proba scrisă) şi în data de 20 aprilie 2017, ora 11.00 (interviul), pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de expert, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului “Financiar, Contabilitate şi Administrativ”, Compartiment „Financiar-contabilitate”.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime necesară ocupării postului – minim 5 ani în specialitatea studiilor.

Bibliografie:

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007;
 3. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, modificată şi completată;
 5. Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea 82/1991 a contabilităţii, republicată 4, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordonanţa de Urgenţă nr. 41/2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 8. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
 11. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituţiei  Prefectului – judeţul Bacău  (camera 13), telefon 0234534224 int.29025.

Afișat astăzi 15.03.2017, ora 08.00

 

A N U N Ţ

Instituţia Prefectului BACĂU, cu sediul în Bacău, Str. Mărăşeşti nr.2, organizează concurs în data de 07.03.2017  ora 1000– proba scrisă şi în data de 09.03.2017, ora 1000 – interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacante de consilier, grad profesional asistent în cadrul Serviciului „Strategii şi Programe” – Compartiment “Dezvoltare economică, Conducerea serviciilor publice deconcentrate şi Relaţia cu autorităţile publice locale”.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:  minim 1 an;Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, la secretariatul Comisiei de concurs (camera 13) Instituţia Prefectului – Judeţul BACĂU.

Relaţii suplimentare, privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului se pot obţine la sediul Instituţiei  Prefectului – Judeţul BACĂU  (camera 13), telefon 0234/534224 int. 29025.

Publicat azi 02.02.2017

A N U N Ţ

Instituţia Prefectului BACĂU, cu sediul în Bacău, Str. Mărăşeşti nr. 2, organizează concurs în data de 24.02.2017  ora 1000 – proba scrisă şi în data de 27.02.2017, ora 1000 – interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacante de Expert, grad profesional superior în cadrul Serviciului „Strategii şi Programe” – Compartiment “Dezvoltare economică, Conducerea serviciilor publice deconcentrate şi Relaţia cu autorităţile publice locale”.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea        nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani;

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, la secretariatul Comisiei de concurs (camera 13) Instituţia Prefectului – Judeţul BACĂU.

Relaţii suplimentare, privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului se pot obţine la sediul Instituţiei  Prefectului – Judeţul BACĂU  (camera 13), telefon 0234/534224 int. 29025.

Publicat azi 23.01.2017

===  BIBLIOGRAFIE ===

 

 

A N U N Ţ

Instituţia Prefectului BACĂU, cu sediul în Bacău, Str. Mărăşeşti nr.2, organizează concurs în data de 25.01.2017  ora 1000– proba scrisă şi în data de 27.01.2017, ora 1000 – interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului „Comunicare şi Situaţii de urgenţă” – Compartiment „Secretariat, Arhivă, Relaţii cu publicul”.

Condiţii generale de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea       nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, comunicare şi relaţii publice;

–   vechime necesară ocupării postului- minim  5 ani în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 13 ianuarie 2017, la secretariatul Comisiei de concurs ( camera 13 ) Instituţia Prefectului – Judeţul BACĂU.

Relaţii suplimentare, privind bibliografia, conţinutul dosarului de concurs şi modul de desfăşurare a concursului se pot obţine la sediul Instituţiei  Prefectului – Judeţul BACĂU  ( camera 13 ), telefon 0234/534224 int.29025.