Apostilare documente

=== ANUNŢ ===

         Începând cu data de 01.02.2017 vor fi eliminate taxele de eliberare a apostilei, în conformitate cu prevederile art. VII din Legea nr. 1 /06.01.2017, privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.


Activitatea desfăşurată de compartimentul apostilare se întemeiază pe prevederile Ordonanţei nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare.

– Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, a fost modificată prin art. V din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, în sensul trecerii competenţei de apostilare a actelor notariale de la tribunale la camerele notarilor publici;
– camerele notarilor publici apostilează actele notariale începând cu data de 26 noiembrie 2010, potrivit anunţului publicat în site-ul oficial al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România (http://www.uniuneanotarilor.ro/).

Convenţia se aplică actelor oficiale care au fost întocmite pe teritoriul României şi care urmează sa fie folosite pe teritoriul statelor membre ale Convenţiei de la Haga sau care se consideră legate de conveţie.

DOCUMENTELE NECESARE APLICĂRII APOSTILEI

In vederea eliberarii apostilei, solicitantul are obligatia de a prezenta actul de identitate şi de a depune la sediul institutiei prefectului:

  • o cerere, indiferent de numarul actelor apartinand aceluiasi titular pentru care se solicita eliberarea apostilei;
  • actul pentru care se solicita eliberarea apostilei, in original;

IMPORTANT! In cazul in care se solicita eliberarea apostilei pentru acte apartinand mai multor titulari sau pentru acte ce urmeaza a fi folosite in mai multe state, solicitantul trebuie sa completeze cate o cerere pentru fiecare titular de act sau pentru fiecare stat in care urmeaza a fi folosit acel act.

In cazul in care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicita eliberarea apostilei, acesta trebuie sa prezinte, dupa caz, si urmatoarele:

  • actul de identitate;
  • documente care atesta relatia de sot/sotie sau ruda pana la gradul II, daca aceasta nu rezulta din actul de identitate;
  • procura notariala, imputernicirea avocatiala sau delegatie.

PROGRAM  DE  LUCRU

LUNI – JOI  (primire/eliberare documente)

09:00  –  16:30

VINERI (primire/eliberare documente)

09:00 – 14:00

CONTACT

Informaţii suplimentare privind apostilarea actelor oficiale administrative, puteţi obţine la camera 16, consilier Luminiţa CHIRIBĂU şi cons. juridic Biatrice VELIC (telefon 0234-541.017 ).

E-mail: apostile@prefecturabacau.ro

PRINCIPALELE  CATEGORII  DE  ACTE  PENTRU  CARE  SE  ELIBEREAZĂ  APOSTILA  ÎN  CADRUL   INSTITUŢIEI  PREEFCTULUI:

Nr.crt. ACTE SUPUSE ACTIVITĂŢII DE APOSTILARE OBSERVAŢII INSTITUŢII IMPLICATE
1 Acte de stare civila:
– certificat de naştere;
– certificat de căsătorie;
– certificat de deces;
– certificat de divorţ
Model nou, emis începând cu 01.01.1998
Nota: Actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internaţional.
Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi.
Oficiile de stare civilă municipale, orăşeneşti sau comunale
2 Adeverinţă de celibat
(dovadă stare civilă, adeverinţă stare
civilă)
Adeverinţa de celibat este eliberată de oficiul de stare civilă, acolo unde a fost înregistrată naşterea.
Nota: În unele ţări se cere şi certificatul de căsătorie cu menţiunea „Anulat” (Germania, Marea Britanie) pentru persoanele care au fost căsătorite şi vor să se recăsătorească în aceste ţări (inclusiv sentinta de divorţ).
Oficiile de stare civilă care au înregistrat naşterea.
3 Certificat privind componenţa familiei(în locul livretului de familie) Emise de Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor. Serviciile Publice Comunitare municipale, orăşeneşti sau comunale
4 Dispoziţie privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice Emise de Consiliul Judeţean Consiliul Judeţean Bacău
Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 2-4
Tel: 0234/537200
5 Certificate de botez-cununie Vizate în prealabil de reprezentanţii pe plan local ai cultelor religioase Protoieria Bacău
Bacău, Str. 9 Mai nr. 48
Tel: 0234/531014
6 Certificate prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român Emise de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de DateBucureşti, Str. Obcina Mare nr.2, sector 6
Telefon: 021.413.54.42; Fax: 021.413.50.49
7 Certificat de cazier judiciar Este valabil 6 luni de la data eliberăriiEliberat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean sau de Inspectoratul General al Poliţiei Române
Nota: Nu se aplica apostila pe cazierele judiciare mai vechi de 6 luni; trebuie avut în vedere că din momentul apostilării şi până în momentul prezentării la organele de resort din ţările de destinaţie să nu treacă o perioadă prea mare de timp, deoarece este posibil ca acesta să nu mai fie valabil şi să trebuiască repetată întreaga procedură.
Inspectoratul de Politie Judetean Bacău
Bacău, Str. Al. Tolstoi nr. 2
Telefon: 0234/202090Inspectoratul General al Poliţiei Române
Bucureşti, Str. Mihai Voda, nr. 6, sector 5, Telefon: 021/ 208.25.25
8 Certificat de cazier auto Eliberat de Serviciul Poliţiei Rutiere din cadrul IPJ unde domiciliază solicitantul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău – Serviciul Rutier Bacău, Str. Al. Tolstoi nr. 2 Telefon: 0234/202069
9 Certificate de rezidenţă Eliberate de Serviciul pentru Imigrări Oficiul Român pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Bacău Bacău, Str. Al. Tolstoi nr. 2 Tel: 0234/202083
10 Permis de port armă Eliberat de Inspectoratul judeţean de poliţie în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul Este valabil 5 ani de la data eliberării sau a ultimei prelungiri Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău – Serviciu Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase
Bacău, Str. Al. Tolstoi nr. 2Telefon: 0234/202000
11 Atestat privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor Eliberat de Inspectoratul judeţean de poliţie în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău Bacău, Str. Al. Tolstoi nr. 2 Telefon: 0234/202000
12 Certificate de competenţă profesională
în domeniul transporturilor rutiere
Emise de Agenţia Teritorială a Autorităţii Rutiere Române Agenţia Teritorială Bacău a Autorităţii Rutiere Române Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 27 Tel: 0234/577866
13 Brevete de turism Emise de  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Bucureşti
Bucureşti, Str.Apolodor nr. 17, Tel. 037/2111409, 037/2111443
14 Certificatelor de competenţă pentru personalul maritim navigant Vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Direcţia Generală  Juridică şi Resurse Umane Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Direcţia Generală  Juridică şi Resurse Umane
Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1 Tel.: 021.319.61.65, 021.319.61.33
15 Acte de studii Actele emise în sistemul de învăţămât preuniversitar vor fi vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de către Inspectoratul Şcolar Judetean pe raza căruia se afla unitatea emitentăActele emise în sistemul de învăţământ universitar si postuniversitar vor fi vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului – Direcţia pentru Echivalarea şi Recunoaşterea Diplomelor Inspectoratul Scolar Judetean Bacău
Bacău, Str. Oituz nr. 24 Tel: 0234/511899Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului Direcţia pentru Echivalarea şi Recunoaşterea Diplomelor

Bucureşti, Str. Spiru Haret nr. 12 Sector 1 Tel: 021/4055645, 021/3132677
16 Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini Se eliberează de Ministerul Educaţiei, Cercetarii si Sportului – Serviciul Relaţii Internaţionale Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Bucureşti Bucureşti,Str. General Berthelot, nr. 28-30, Sector 1 Telefon: 021/4056200, 021/4056300
17 Acte de studii, certificate, adeverinţe, copie-extras emise de instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor Vizate (in prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală Management Resurse Umane Ministerului Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală Management Resurse Umane Bucureşti
Bucureşti, Str. Piata Revolutiei, nr. 1A, sector 1 Tel: 021/3152073; 021/313.60.88
18 Adeverinţe  privind calificarea profesională de consilier juridic şi exercitarea acestei profesii în România Emise de Ministerul  Justiţiei – Serviciul Profesii Juridice Conexe Ministerul  Justiţiei – Serviciul Profesii Juridice Conexe
19 Acte studii, certificate, adeverinţe, copie-extras emise de instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Apărării Vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de Ministerul Apărării Naţionale – Serviciul Istoric al Armatei Ministerului Apărării Naţionale – Serviciul Istoric al Armatei
Bucureşti, Str. Drumul Taberei nr. 9-11, Sector 6 Tel Secretariat: 021.318.53. 67 int. 161; 314
20 Certificate de calificare profesională şi certificatele de absolvire obţinute de cetăţenii români în afara sistemului naţional de educaţie Certificate de calificare şi absolvire emise începând cu luna ianuarie 2004 vor fi vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bacău – Comisia Judeţeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adulţilor. Aceste certificate se eliberea însoţite de un “Supliment descriptiv al certificatului” care nu se apostileazăCertificate de absolvire şi calificare în diferite meserii emise înainte de 1989 şi între anii 1990-2003 vor fi vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de către Agentia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Munca Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bacău – Comisia Judeţeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Bacău, Str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 63 Tel:0234/510082
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău Bacău, Str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 63 Tel: 0234/576737
21 Atestate privind calificarea-pregătirea şi experienţa profesională dobândite în România, în afara sistemului naţional de învăţământ Se eliberează de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (Ord. 51/17.01.2007) Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bacău – Comisia Judeţeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Bacău, Str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 63 Tel:0234/510082
22 Certificate de competenţă profesională cu sigla Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestar (COSA) sau  Unitatea Executivă a Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor Vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de Unitatea Executivă a Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor-Direcţia Standarde Ocupaţionale, Calificări şi Atestare din cadrul Secretariatului Tehnic –Bucureşti sau- Comisia Judeteană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Bacău Unitatea Executivă a Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor
Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, et. 2 cam. 164-166, Sector 1 Tel: 021/3157846Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bacău – Comisia Judeţeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Bacău, Str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 63 Tel:0234/510082
23 Certificate de membru al Colegiul Medicilor din România Sunt emise şi eliberate de colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România Colegiului Medicilor din România  – Colegiul Medicilor Bacău
Bacău, Str. Vasile Alecsandri nr. 2, Sc. C, ap.3  Tel. 0234/581910
24 Certificate de membru al Colegiul Medicilor Dentişti din România Sunt emise şi eliberate de colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor Dentişti din România Colegiului Medicilor Dentişti din România  – Colegiul Judeţean Bacău
Bacău, Str. Energiei bl. 33, Sc. A, Ap. 4  Tel. 0334/405970
25 Certificate de membru al Colegiului Farmaciştilor din România Colegiul Farmaciştilor din România (certificatele  trebuie să fie avizate annual) Colegiul Farmaciştilor din România
Bucureşti, Str. Viitorului nr. 4  Tel 021/2100256
26 Certificat de conformitate, Certificat european cu referire la statutul profesional curent, Atestat de liberă practică Certificatele sunt emise şi eliberate de Colegiul Medicilor Veterinari din România iar atestatele sunt emise şi eliberare de Colegiul Medicilor Veterinari Judeţean Bacău Colegiul Medicilor Veterinari din România
Bucureşti, Str. Independenţei nr. 105, Sector 5 Tel. 021/3194504Colegiul Medicilor Veterinari Judeţean Bacău
Bacău, Str. Bucovinei nr. 21 Tel. 0234/516466, 0234/586233
27 Atestate privind exercitatea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică Sunt emise de Colegiul Psihologilor din România Colegiul Psihologilor din România Bucureşti, Str. Stoian Militaru nr. 71, Sector 4
28 Certificate de conformitate care atestă experienţa profesională şi adeverinţe necesare recunoaşterii titlurilor de calificare dobândite în România în profesiile din domeniul medical Sunt eliberate sub formă de recomandări (vizate în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) Ministerul Sănătăţii – Direcţia Juridică şi Contencios Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare Bucureşti,
Str.  Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1,Tel. centrala: 021.30.72.500; 021/307.25.98
29 Documente cu caracter medical (certificate medicale, adeverinte medicale, certificate de concediu medical, bilete ieşire din spital,autorizaţii liberă practică,adeverinţe de stagiu practic, etc.) Vizat (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de Direcţia de Sănătate Publică în raza căreia se afla unitatea medicală care a eliberat actul Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău
Bacău, Str. Vasile Alecsandri nr. 45 Tel: 0234/512850
30 Certificat de membru Eliberat de filialele teritoriale a Colegiului Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  din România Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali  – Filiala Bacău
Bacău, Str. 9 Mai nr. 7 Tel: 0234/51.87.20
31 Certificate care înlocuiesc cardul european de asigurări sociale de sănătate Eliberate de Casele Judeţeane de Asigurări de Sănătate  sau Casa  Naţională de Asigurări de SănătateEste valabil 6 luni de la eliberare Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, Bl. S19, Sector 3 Tel. 0372/309252, 0372/309262 Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bacău
Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 13  Tel. 0234/576948
32 Certificate de încadrare în grad şi tip de handicap pentru adulţi Eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi din cadrul Consiliul Judeţean Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi – Consiliul Judeţean Bacău
Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 13 Tel. 0234/576970
33 Adeverinţe privind certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului realizat de asiguraţii sistemului public de pensii din România Eliberate de Direcţia Judeţeană de Pensii Casa Judeţeană de Pensii Bacău
Bacău, Str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 63 Tel:  0234/51.13.66
34 Adeverinţă prin care se atestă vechimea în munca (conform  înscrierii din cartea de muncă) Eliberate de Casa Judeţeană de Pensii , conform înscrierii din carnetul de muncă; Casa Judeţeană de Pensii  Bacău
Bacău,Str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 63  Tel:  0234/51.13.66Casa Naţionala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
Bucureşti, Str. George Vraca nr. 9, sector 1 Tel.021.313.41.25, 021.314.88.77
35 Certificate de rezidenta fiscala ( Certificate pentru evitarea dublei impuneri) Eliberate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice (sunt redactate atât în limba română cât şi în limba engleză) Direcţia Generală a  Finanţelor Publice Bacău
Bacău, Str. Dumbrava Roşie nr. 1-3 Tel: 0234/510009
36 Adeverinţe de venit Eliberate de Administraţia  Finanţelor Publice Administraţia Finanţelor Publice (municipii, oraşe)
37 Certificat de cazier fiscal Eliberate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice în a cărei rază teritorială îţi are domiciliul contribuabilul (pentru personae fizice), reşedinţa (pentru personae străine) sau sediul (pentru ersonae juridice), după caz Direcţia Generală a  Finanţelor Publice Bacău
Bacău, Str. Dumbrava Roşie nr. 1-3 Tel: 0234/510009
38 Certificate, autorizaţii de traducător în şi din limbi străine Emis de Comisia  centrală pentru acordarea certificatului de traducător din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional – Centrul de Pregătire Profesională în Cultură
Bucureşti, Str.  Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea 2, et. 4 cam. 329, Sector 1 Tel: 021/405.81.49; 021/310.08.15 int. 104
39 Atestat pentru artiştii liberi profesionişti (cântăreţ, dansator, instrumentist, etc.) Emis de Comisia centrală pentru atestarea calităţii de artist liber-profesionist din cadrul  Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional – Centrul de Pregătire Profesională în Cultură
Bucureşti, Str.  Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea 2, et. 4 cam. 315, Sector 1 Tel: 021/310.08.15; 021/310.08.16
40 Adeverinţe ce fac dovada existenţei-inexistenţei unor interdicţii privind exerciţiul drepturilor electorale al unor cetăţeni români Emise de Autoritatea Electortală Permanentă Autoritatea Electorală Permanentă Bacău
Letea Veche, Str. A.I.Cuza nr. 9 Tel. 0234/211010
41 Certificate de atestare (Auditor energetic pentru clădiri şi instalaţii aferente; tehnico-profesionale Emise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Bucureşti Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Bucureşti
Bucureşti, Str.Apolodor nr. 17 Tel. 037/2111409, 037/2111443

Principalele categorii de acte pentru care NU se elibereaza apostila in cadrul institutiei prefectului.

1. acte care urmează a fi folosite în state care nu sunt parte la Convenţia de la Haga (Convenţia Apostilă) – (în acest caz, solicitanţii se vor adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor nr. 17 sector 5, Bucuresti, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24 sector 1, Bucuresti, pentru supralegalizarea actelor);

2. copii/traduceri după acte administrative – (acest tip de acte pot fi legalizate; în această situaţie, apostila se eliberează de camerele notarilor publici);

3. documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc, precum şi declaraţiile oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viză de investire cu dată certă şi legalizări de semnătură, depuse pe un act sub semnătură privată – (în această situaţie, apostila se eliberează de tribunale);

4. acte sub semnătură privată (acest tip de acte pot fi legalizate; în această situaţie, apostila se eliberează de camerele notarilor publici);

5. acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinătate – (actele eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinătate sunt scutite de la cerinţa legalizării (inclusiv apostilării), potrivit Convenţiei de la Londra, ratificată de România prin Legea nr. 114/2011.);

6. acte de identitate, respectiv paşapoarte;

7. livrete de familie;

8. acte de corespondenţa;

9. certificat de înregistrare a rezidenţei pe teritoriul României;

10. diplome onorifice;

11. adeverinţe de asigurat (care înlocuiesc cardul naţional de asigurări sociale de sănătate);

12. certificat de absolvire a cursului de infirmiere, eliberat de OAMGMAMR.

EMITERE  APOSTILĂ

În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 194 din 9 iulie 2007 pentru stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciilor publice, „Documentele cu apostilă se emit în 2 ore”.

DOCUMENTE UTILE:

LINKURI UTILE: