Viziunea, misiunea şi valorile institutiei prefectului

Viziunea Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău
Instituţia Prefectului Judeţului Bacău doreşte să devină partenerul de încredere al cetăţenilor, persoane fizice şi juridice, autorităţilor publice locale şi centrale, române şi străine, prin asigurarea unui serviciu public care să răspundă nevoilor reale ale locuitorilor judeţului Bacău.

Misiunea Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău constă în deservirea cetăţenilor, cu responsabilitate, transparenţă, imparţialitate, eficienţă şi profesionalism, prin furnizarea de servicii orientate către cetăţeni care să asigure îndeplinirea în bune condiţii a tuturor atribuţiilor cu privire la:

 • realizarea politicilor naţionale şi a celor europene, armonizate în plan teritorial cu politicile sectoriale;
 • aplicarea şi respectarea legilor;
 • verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile publice locale şi contenciosul administrativ;
 • conducerea serviciilor publice deconcentrate;
 • actualizarea şi îmbunătăţirea planurilor de acţiune pentru situaţii de urgenţă;
 • eliberarea şi evidenţa a paşapoartelor simple;
 • aplicarea regimului permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi al plăcuţelor cu numere de înmatriculare;
 • promovarea judeţului în ţară şi în străinătate;
 • reforma administraţiei publice locale;
 • acordarea de asistenţă în accesarea fondurilor europene.

Valorile Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău
Pentru realizarea obiectivelor pentru care Instituţia Prefectului a fost creată potrivit aşteptărilor, activitatea angajaţilor se întemeiază pe următoarele valori:

 • Legalitate – funcţionarii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
 • Imparţialitate şi obiectivitate – funcţionarii sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice, în conformitate cu prevederile codului de conduită a funcţionarului public;
 • Transparenţă – capacitatea de a furniza la timp informaţie obiectivă şi corectă despre activităţile noastre;
 • Profesionalism – funcţionarii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 • Orientare către cetăţeni – funcţionarii au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;
 • Responsabilitate – activităţile desfăşurate de funcţionari în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;
 • Egalitate – funcţionarii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare; eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte;
 • Integritate morală – funcţionarilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
 • Lucrul în echipă – angajaţii instituţiei au obligaţia să colaboreze între ei cu solicitudine şi amabilitate, fără să aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei pentru crearea unui climat de muncă favorabil dezvoltării personale şi instituţiei însăşi.